ឆ្នោតចេញហើយ... Champions League វគ្គ១៦ក្រុមចុងក្រោយ

RB Leipzig vs Man City - ជើងទីមួយនៅថ្ងៃពុធទី 22 ខែកុម្ភៈ; ជើងទី២ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែមីនា

Club Brugge vs Benfica - ជើងទីមួយនៅថ្ងៃពុធទី 15 ខែកុម្ភៈ; ជើង​ទី​២ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​៧ ខែ​មីនា

Liverpool vs Real Madrid - ជើងទីមួយនៅថ្ងៃអង្គារទី 21 ខែកុម្ភៈ; ជើងទី២ នៅថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមីនា

AC Milan vs Tottenham - ជើងទីមួយនៅថ្ងៃអង្គារទី 14 ខែកុម្ភៈ; ជើងទី២ នៅថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែមីនា

Eintracht Frankfurt vs Napoli - ជើងទីមួយនៅថ្ងៃអង្គារទី 21 ខែកុម្ភៈ; ជើងទី២ នៅថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមីនា

Borussia Dortmund vs Chelsea - ជើងទីមួយនៅថ្ងៃពុធទី 15 ខែកុម្ភៈ; ជើង​ទី​២ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​៧ ខែ​មីនា

Inter Milan vs Porto - ជើងទីមួយនៅថ្ងៃពុធទី 22 ខែកុម្ភៈ; ជើងទី២ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែមីនា

PSG vs Bayern Munich - ជើងទីមួយនៅថ្ងៃអង្គារទី 14 ខែកុម្ភៈ; ជើងទី២ នៅថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែមីនា

ប្រភពពី

ថយក្រោយ ទៅមុខ

نموذج الاتصال